افتتاح ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان

ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان با حضور مقامات د…